ราคาสัตว์น้ำ

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

โครงการน่าสนใจ

loan

  

pr1

 

pr2 

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

fresh1

องค์การสะพานปลาจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ในแนวคิดของ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มชองทางรายได้ ด้วยการนำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO ที่มีคุณภาพในบรรจุภัณฑ์ สวยงาม และทันสมัยได้มาตรฐานโรงงาน ที่มีใบรับรองคุณภาพสากล GMP HACCP HALAL และจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน (Agency) ที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนทั้งภายใน และภายนอกประเทศให้กับร้านค้า สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์ ผอ.เปิดเผยว่า ในการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า FMO นี้สื่บเนื่อง จากปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้อสป. จึงต้องเตรียมความพร้อม ในการ พัฒนาองค์กร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Prev Next Page:

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ        ๑. เหตุผลความจำเป็น             ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่...

Hits:128

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป...

Hits:208

องค์การสะพานปลา จัดฝึกอบรม โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ และการป้องกันการค้ามนุษย์รวม

องค์การสะพานปลา จัดฝึกอบรม โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ และการป้องกันการค้ามนุษย์รวมถึง กฎหมาย ที่ควรทราบๆ ณ ทร.สงขลา บรรยากาศ การอบรมกับพี่ๆ น้องๆ แพปลา ผู้ประกอบการ 21 ส.ค. 2557

องค์การสะพานปลา จัดฝึกอบรม โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ และการป้องกันการค้ามนุษย์รวมถึง กฎหมาย ที่ควรทราบๆ ณ ทร.สงขลา บรรยากาศ การอบรมกับพี่ๆ น้องๆ แพปลา ผู้ประกอบการ วันที่ 21 ส.ค. 2557  ...

Hits:198

องค์การสะพานปลาร่วมการจัดงานเกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีปลั

องค์การสะพานปลาร่วมการจัดงานเกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

องค์การสะพานปลาร่วมการจัดงานเกษตรร่วมใจบริการประชาชน  เทิดไท้องค์ราชินีโดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ณ กรมการข้าว บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเท...

Hits:188

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานีจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานีจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

          สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  5  ส.  (Big  Cleanning  Day)  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  82  ...

Hits:174

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”

  องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”  โดยมีนายนิวัติ  สีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา   เป็นประธานในพิธีเปิด ...

Hits:275

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

          นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปรองดอ...

Hits:209

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ กรมชลประทาน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  ณ กรมชลประทาน  ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของหน่วยงานในสังกัดกะทรวงเกษตรและสหกรณ์  เมื่อวันที่ 12-13  กรกฎาคม...

Hits:214

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำห

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการฯ

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร  “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการ – การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม  พรบ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

Hits:253

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพั

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่         ...

Hits:263

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพ

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ร.ผออ. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ...

Hits:250

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 1

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 112

  ร.ผออ.นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน  ครบรอบปีที่ 112 เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  ณ  กรมชลประทานสามเสน  

Hits:273

องค์การสะพานปลา ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี "พัฒนาที่ดิน สู่เกษตรสีเขียว (Green LDD)" ในวันที่ 22-24 พ.ค.2557 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ...

Hits:303

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

นายประมวล  รักษ์ใจ  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านปฏิบัติการ  เข้าร่วม      พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี  2557  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2557     ...

Hits:311

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน   “ดินอุดม   น้ำสมบูรณ์   ด้วยพระบารมี”   ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน   ร่วมกับ กรมชลประทาน  และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภ...

Hits:463

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สิัตว์น้ำ" หลักสูตร "การบริหารจัดการแหล่งน้ำโยการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2...

Hits:360

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล   ลงอ่าวไทย โดยเมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 24 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ พลับพลา &nbs...

Hits:358

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพ เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในชุมชนประมง จังหวัดพิจิตร หลักสูตร "การทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาสวรรค์" เ...

Hits:408

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และป

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชุชาติ  ...

Hits:351

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ วัดชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี         ...

Hits:552

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 60 พรรษา ณ สำนักงาน...

Hits:346

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดอุบลราชธานี           ...

Hits:466

องค์การสะพานปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ

    ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม รองผู้อำนวยการสะพานปลา  ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปล...

Hits:445

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557

                     องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557  โดยมี  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์   ปาละวงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  เป...

Hits:357

ส.ค.-ก.ย.57 มิ.ย.-ก.ค. 57 เม.ย.-พ.ค.57 ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56
24565 SM Page 1 57june july 57may april อสป สาร 01-08-1 fmo news 57 01 56 10 56oct nov
shelf
ส.ค.-ก.ย.56
มิ.ย.-ก.ค.56 เม.ย.-พ.ค.56 ก.พ.-มี.ค.56 ธ.ค.55 -ม.ค 56 ต.ค.-พ.ย. 55
56aug sep fmo news 56 06 07 56may april 56feb mar 55dec-jun56 55oct nov 
 shelf
ocsc-forking-dec05 practice2552 tt1
link 12-thumb banner AEC-knowledge

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร
banner16

164 115 3 158

banne web

studentloan