เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา จัดการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๔๐๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.อดิศร พร้อมเทพ (อธิบดีกรมประมง) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารองค์การสะพานปลา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

01

02

03

04

05

06

07