เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๑๒,๐๐ บาท  ประกอบไปด้วยนายสุจวัฐ  สายารี  นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เกรดเฉลี่ย ๓.๕๒  นางสาวญาณิศา  ประมวลศิลป์  นักศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  เกรดเฉลี่ย  ๓.๐๓ และนางสาวนัจมีย์  งะกุล  นักศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  เกรดเฉลี่ย ๓.๒๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11