สำนักงานส่งเสริมการประมงร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำและพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการประมงร่วมกับสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร จัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติของ อสป. การทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing การแก้ไขปัญหา หนังสือตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ MCPD และ E-MCPD ภาพสัตว์น้ำและปลาชนิดต่างๆ มีการบรรยาย ตอบข้อซักถาม และ ถามปัญหาชิงรางวัล ของที่ระลึก มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม ประมาณ ๔๒๐ คน ณ สวนป่าหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สานสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๗ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า” โดยมีนายสมดี คชายั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1