ราคาสัตว์น้ำ

August 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

โครงการน่าสนใจ

loan

  

pr1

 

pr2 

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

 

TunaHub

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศ ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558. ซึ่งนับเป็นโอกาสดีจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าสินค้าประมงของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานของอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดโลก

 

จากนโยบายดังกล่าว องค์การสะพานปลาพิจารณาเห็นว่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งเป็น Tuna Hub ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกได้ เนื่องจาก  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือประมงความยาว 500 เมตรสำหรับเรือประมงเบ็ดราวทูน่า ทั้งเรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่เย็น ( Fresh and chilled  tuna vessels)  และ เรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่แข็ง ( Deep frozen tuna vessels )    มีห้องเย็นขนาด 600 ตันพร้อมโรงผลิตน้ำแข็งวันละ 1,600 ซอง  อู่ซ่อมแซมเรือประมงที่ได้มาตรฐาน   ตลอดจน พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่า ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการส่งออกได้    นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพรองรับในระบบการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว  ทั้งการขนส่งทางบกที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ  การขนส่งทางน้ำที่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก  และการขนส่งทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติ  โดยมีสายการบินที่เชื่อมต่อกับสนามบินเมืองอื่นๆที่เป็นตลาดส่งออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น วันละหลายเที่ยวบิน ตลอดจนระบบการขนส่งทางอากาศ (Air cargo)  ที่มีศักยภาพ

Prev Next Page:

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ

องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”

  องค์การสะพานปลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การสะพานปลาในอนาคตและ    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558”  โดยมีนายนิวัติ  สีมีชัยกุล  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา   เป็นประธานในพิธีเปิด ...

Hits:35

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

          นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการปรองดอ...

Hits:34

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำห

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการฯ

การฝึกอบรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา หลักสูตร  “สุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบการ – การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตาม  พรบ.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

Hits:66

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพั

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

องค์การสะพานปลาร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จัดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าคลองท่อม ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่         ...

Hits:69

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพ

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ร.ผออ. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและสวดเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ...

Hits:85

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 1

ร.ผออ. นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 112

  ร.ผออ.นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม  เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน  ครบรอบปีที่ 112 เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  ณ  กรมชลประทานสามเสน  

Hits:90

องค์การสะพานปลา ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี "พัฒนาที่ดิน สู่เกษตรสีเขียว (Green LDD)" ในวันที่ 22-24 พ.ค.2557 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ...

Hits:129

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

รผอ.ปก. เข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557

นายประมวล  รักษ์ใจ  รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านปฏิบัติการ  เข้าร่วม      พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี  2557  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2557     ...

Hits:140

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน “ดินอุมดม น้ำสมบูรณ์ ด้วยพระบารมี”

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน   “ดินอุดม   น้ำสมบูรณ์   ด้วยพระบารมี”   ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน   ร่วมกับ กรมชลประทาน  และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภ...

Hits:281

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการอนุรักษ์สิัตว์น้ำ" หลักสูตร "การบริหารจัดการแหล่งน้ำโยการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2...

Hits:182

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรปลานวลจันทร์ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาทะเล   ลงอ่าวไทย โดยเมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 24 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ พลับพลา &nbs...

Hits:185

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการส

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพ เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน ในชุมชนประมง จังหวัดพิจิตร หลักสูตร "การทำปลาร้า ปลาส้ม ปลาสวรรค์" เ...

Hits:215

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และป

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

องค์การสะพานปลา เข้าร่วมกิจกรรม“ รดน้ำและขอพร ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชุชาติ  ...

Hits:180

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์

องค์การสะพานปลาเจ้าร่วมงานการทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ วัดชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี         ...

Hits:366

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้น "โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น" เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 60 พรรษา ณ สำนักงาน...

Hits:160

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดอุบลราชธานี           ...

Hits:283

องค์การสะพานปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ

    ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม รองผู้อำนวยการสะพานปลา  ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปล...

Hits:262

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557

                     องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557  โดยมี  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์   ปาละวงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  เป...

Hits:201

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

  องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Tourist...

Hits:246

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2                   องค์การสะพานปลา (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2  ซึ่งจัดโดยครอบครัวข่าว  106  แมกกาซีน...

Hits:228

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรป

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการฯ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น  “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรการคุมเข้มการใช้สารฟอร์มาลินในสินค้า...

Hits:251

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เม

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557          

Hits:250

"การปิดอ่าวไทย ประจำปี 2557"

              กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต...

Hits:536

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  องค์การสะพานปลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารนาวีภิรมย์ ๑ กองทัพเรือ ...

Hits:343

เม.ย.-พ.ค.57 ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56 ส.ค.-ก.ย.56 มิ.ย.-ก.ค.56
57may april อสป สาร 01-08-1 fmo news 57 01 56 10 56oct nov 56aug sep fmo news 56 06 07
shelf
เม.ย.-พ.ค.56
ก.พ.-มี.ค.56 ธ.ค.55 -ม.ค 56 ต.ค.-พ.ย. 55 ส.ค.-ก.ย.55 มิ.ย.-ก.ค. 55
56may april 56feb mar 55dec-jun56 55oct nov 55aus sep 55june july 
 shelf

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1  banner AEC-knowledge
banner16

164 115 3 158

tt1

studentloan

อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร  fmoproduct  banne web
 Banner