ราคาสัตว์น้ำ

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

โครงการน่าสนใจ

loan

  

pr1

 

pr2 

 

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร 

fmoproduct

 

studentloan

 

banne web

 

Banner Survay Social 475x220


องค์การสะพานปลาเตรียมพร้อมแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ

เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ      รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาได้มีแนวคิดในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยยังคงความเป็นตลาดสัตว์น้ำเพื่อคงวัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยองค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสังคมเมือง  ด้วยการทำให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  (Modern  Wholesale  Fish  Market)  ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย  และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดเลือก

 

สำหรับอาคารสำนักงานนั้น  (Office Building)  ทั้งในส่วนขององค์การสะพานปลา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ผลิต  ผู้ส่งออก  จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ  ทั้งในส่วนของผู้ผลิต  ผู้จัดส่งวัตถุดิบ  และผู้ค้าสัตว์น้ำ  ตั้งแต่ต้นน้ำ  จนถึงปลายน้ำ  รวมถึงจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และ    ศูนย์ข้อมูลประมง  (Fisheries  Learning  &  Information  center)  ทั้งในด้านวิธีการจับสัตว์น้ำ  อุปกรณ์เครื่องมือการจับสัตว์น้ำ  การดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  การตลาดสัตว์น้ำ  วิธีการปรุงอาหารทะเล และประโยชน์ของการบริโภคสัตว์น้ำ  เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ

 

นอกจากนี้  องค์การสะพานปลายังมีแนวทางที่จะจัดให้มีตลาดขายปลีกสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ  (Seafood  Retail  Market)  เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการในลักษณะของ Modern Trade ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคมของ    ชาวกรุงเทพ  ซึ่งมีแนวโน้มซื้อสินค้าเพื่อประกอบอาหารในห้างมากขึ้น  ตลอดจนศูนย์แสดงสินค้าประมง  (Factory Outlet,  conference  and  exhibition  center)  เป็นแหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป  แช่แข็ง  และสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  เพื่อให้เป็นสถานที่แสดงสินค้าจากโรงงาน  เจรจาธุรกิจ  ตลอดจนการจัดประชุม เชิงวิชาการ  การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงเป็นภัตตาคารและร้านอาหารทะเล  (Seafood  Restaurant)  ซึ่งใช้วัตถุดิบ    สัตว์น้ำคุณภาพดีจากตลาดกลางของสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำจากสะพานปลากรุงเทพ  เป็นการส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้ำ  และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับกรุงเทพฯ  อีกด้วย


นายภูมิจิตต์  กล่าวต่ออีกว่า  จากการที่องค์การสะพานปลามีแผนปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจของสะพานปลากรุงเทพจากตลาดกลางสัตว์น้ำแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีสินค้าทุกชนิด  ทุกระดับราคา  จากแหล่งประมงและการเพาะเลี้ยงทั่วประเทศ  มาเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำทันสมัย  คัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ     ทำให้ต้องมีการจัดเตรียมตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับสินค้าสัตว์น้ำจากตลาดเดิม  และเป็นสถานที่คัดเลือก บรรจุสินค้าคุณภาพ  เพื่อส่งมาจำหน่ายที่สะพานปลากรุงเทพ   องค์การสะพานปลาจึงมีแผนปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล  บริเวณถนนท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ   ปากแม่น้ำเจ้าพระยา  มีพื้นที่กว้างขวางกว่า  80  ไร่  พร้อมท่าเทียบเรือ  และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสัตว์น้ำตามมาตรฐานสุขอนามัย  โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  ตลาดสัตว์น้ำ  ตลอดจนซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน  อาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม  และจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  รวมถึงมีการวางแผนใช้ประโยชน์สะพานปลาสมุทรปราการให้เต็มศักยภาพด้วย

ตามที่มีกระแสข่าวว่ามีการประมูลครีบฉลาม(หูฉลาม)ที่ท่าเทียบเรือประมง จ.ระนอง ขององค์การสะพานปลานั้น
นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาขอยืนยันว่าไม่ปรากฏว่ามีการประมูล
ดังกล่าวในบริเวณท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาตามที่เป็นข่าว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน

 

TunaHub

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศ ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็น ASEAN Seafood Hub ภายในปี 2558. ซึ่งนับเป็นโอกาสดีจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าสินค้าประมงของไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานของอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาดโลก

 

จากนโยบายดังกล่าว องค์การสะพานปลาพิจารณาเห็นว่าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีศักยภาพในการพัฒนาและจัดตั้งเป็น Tuna Hub ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกได้ เนื่องจาก  ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือประมงความยาว 500 เมตรสำหรับเรือประมงเบ็ดราวทูน่า ทั้งเรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่เย็น ( Fresh and chilled  tuna vessels)  และ เรือประมงเบ็ดราวทูน่าแช่แข็ง ( Deep frozen tuna vessels )    มีห้องเย็นขนาด 600 ตันพร้อมโรงผลิตน้ำแข็งวันละ 1,600 ซอง  อู่ซ่อมแซมเรือประมงที่ได้มาตรฐาน   ตลอดจน พื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่า ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการส่งออกได้    นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพรองรับในระบบการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว  ทั้งการขนส่งทางบกที่มีถนนเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ  การขนส่งทางน้ำที่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก  และการขนส่งทางอากาศที่มีสนามบินนานาชาติ  โดยมีสายการบินที่เชื่อมต่อกับสนามบินเมืองอื่นๆที่เป็นตลาดส่งออก เช่น ประเทศญี่ปุ่น วันละหลายเที่ยวบิน ตลอดจนระบบการขนส่งทางอากาศ (Air cargo)  ที่มีศักยภาพ

Prev Next Page:

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพงานกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2557 ที่จังหวัดอุบลราชธานี           ...

Hits:64

องค์การสะพานปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ

    ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม รองผู้อำนวยการสะพานปลา  ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสะพานปลา คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปล...

Hits:48

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557

                     องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 4/2557  โดยมี  พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์   ปาละวงศ์  กรรมการองค์การสะพานปลา  เป...

Hits:50

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการสร้างตลาดสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการท่องเที่ยว

  องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกรุงเทพมหานคร  ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว (Tourist...

Hits:89

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน Organic life festival ครั้งที่ 2

อสป. เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2                   องค์การสะพานปลา (อสป.)  เข้าร่วมจัดงาน  Organic  life  festival  ครั้งที่  2  ซึ่งจัดโดยครอบครัวข่าว  106  แมกกาซีน...

Hits:69

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรป

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการฯ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น  “แผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและปรับปรุงสะพานปลาสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นตลาดกลางสัตว์น้ำที่ทันสมัย  ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรการคุมเข้มการใช้สารฟอร์มาลินในสินค้า...

Hits:83

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เม

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557

นักเรียนชั้นประถมโรงเรียนสมถวิล ขอเข้ามาศึกษาดูกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงหัวหิน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2557          

Hits:88

"การปิดอ่าวไทย ประจำปี 2557"

              กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต...

Hits:160

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขอ

องค์การสะพานปลาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

  องค์การสะพานปลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารนาวีภิรมย์ ๑ กองทัพเรือ ...

Hits:131

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61

  ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพานปลา ครบรอบปีที่ 61เมื่อวันที่  21 มกราคม  2557   ...

Hits:165

องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน " เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 11 "

องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน

  องค์การสะพานเข้าร่วมจัดงาน " เด็กไทยหัวใจเกษตรครั้งที่ 11 " ประจำปี 2557โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อว...

Hits:153

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินของผู้บริหารและพนักงานฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินของผู้บริหารและพนักงานฯ

        นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินโดยมีรักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และรองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธ...

Hits:191

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556

การประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 13/2556 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556                              

Hits:271

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน "80 ปี แม่โจ้ ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน"

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน

องค์การสะพานปลาเข้าร่วมจัดงาน "80 ปี แม่โจ้ ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค.2556              

Hits:180

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้องค์การสะพานปลา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้องค์การสะพานปลา จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวประมงฯ

นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สั่งการให้องค์การสะพานปลา  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวประมง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่ท่าเทียบเรือประมงหัวหินเป็นการด่วน     ...

Hits:204

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองป

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวิมล จันทรโรทัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ กระทรวงเกษ...

Hits:206

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นางจิราวรรณ แย้มประยูร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ กระทรว...

Hits:211

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่

อสป. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา และนายประมวล รักษ์ใจ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ น...

Hits:216

อสป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Seafoo

อสป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Seafood Hub”

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา  “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น  Seafood  Hub”  หรือศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าประมงของอาเซียน  รวมทั้งมีแผนที่จะผลักดันท่าเทียบเรือประม...

Hits:206

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ป

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ประเทศญี่ปุ่น

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมงที่ประเทศญี่ปุ่นนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น้ำ Tsuki...

Hits:218

อสป. จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด “Big Cleaning Day”

อสป. จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด “Big Cleaning Day”

  องค์การสะพานปลา  (อสป.)  จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด  “Big  Cleaning  Day”  ณ  บริเวณสำนักงานองค์การสะพานปลา  และสะพานปลากรุงเทพ  เพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ถ...

Hits:235

อสป.ร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

อสป.ร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

องค์การสะพานปลา โดยการเชื้อเิชิญของสมาชิกผู้แทนราษฎรเขตบางคอแหลม ท่านพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในโครงการธงฟ้าราคาประหยัด วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านสินทวี พระราม...

Hits:274

รมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น“ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที

รมช. ศิริวัฒน์ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็น“ทูน่า ฮับ” ควบคู่การท่องเที่ยว

  นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารขององค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท...

Hits:274

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบให้ดำเนินการ จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัรฐมนตรีประจำกระทรวง ครั้งที่ 12/2556 ณ ห้องประชุม กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ ในงานมีการนำเส...

Hits:276

อสป. เข้าร่วมงาน “OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฟผ. ส่งเสริมสินค้า OTOP กระ

อสป. เข้าร่วมงาน “OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฟผ.  ส่งเสริมสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย”

อสป. เข้าร่วมงาน "OTOP Festival - โซโหร่วมใจ กฝผ. ส่งเสริมสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งามรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา(อส...

Hits:310

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เมื

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรงานวันเกิด ท่านบรรหาร ศิลปอาชาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556

Hits:270

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือประมงหัวหินและปราณบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือประมงหัวหินและปราณบุรี  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบริหารจัดการ  แ...

Hits:337

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้ อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้ อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

ผู้บริหารองค์การสะพานปลา มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรวันเกิดรมช.กระทรวงเกษตร

Hits:288

ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจัน...

Hits:290

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมกิจการและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมกิจการและมอบนโยบาย แก่ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก...

Hits:350

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความ

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

อสป. ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมง ให้กับชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากความไม่สงบใน 3  จังหวัดชายแดนใต้ องค์การสะพานปลา  (อสป.)  ให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนสมทบซ่อมแซมเรือประมงใ...

Hits:317

ก.พ.-มี.ค.57 ธ.ค.56-ม.ค.57 ต.ค.-พ.ย.56 ส.ค.-ก.ย.56 มิ.ย.-ก.ค.56 เม.ย.-พ.ค.56
อสป สาร 01-08-1 fmo news 57 01 56 10 56oct nov 56aug sep fmo news 56 06 07 56may april
shelf
ก.พ.-มี.ค.56 ธ.ค.55 -ม.ค 56 ต.ค.-พ.ย. 55 ส.ค.-ก.ย.55 มิ.ย.-ก.ค. 55 เม.ย.-พ.ค 55 
56feb mar 55dec-jun56 55oct nov 55aus sep 55june july 55apr may 
 shelf

logo moac images-1 logo seafdec
 fish  meteorological  news img 342228 1