วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ และนายฆนัท ครุธกูล กรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการนี้ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ส.อ. หญิง เกิดสิริ จันทร์สิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 รักษาการแทน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134 ชั้น 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11