วันที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับ  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   (ผบ.สปท.)   พลตรี หิรัญ ศรีสุก ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปษ.สปท.) พันเอก เมธี ไตลังคะ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย (นปก.ประจำ บก.ทท.) และ พันเอก ชยุตรา เสริมสุข นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย (นปก.ประจำ บก.ทท.) พูดคุยหารือในประเด็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อาทิ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมมอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขององค์การสะพานปลา เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 แก่ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18