วันที่ 16 ธันวาคม  2562 นายชวลิต  ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 12/2562  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักพนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  การให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมและขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายเทวินทร์ นรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการด้านกฎหมาย และแผนปฎิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน)  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16