วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะติดตาม เพื่อสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำบัญชีประชาชาติด้านเศรษฐกิจทางทะเลและชายฝั่งสำหรับประเทศไทย” หลังจากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำวิจัย ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลาองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25