วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น.  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการ อสป. และคณะฯ พร้อมด้วย ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ผู้ช่วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำรวจพื้นที่โดยรอบในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ทางกายภาพภาคพื้นดิน รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  และหารือร่วมกันเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20