วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา (Vision Meeting)  โดยมีผู้บริหารและพนักงาน อสป.เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้ได้เชิญอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผลการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Vision Meeting) และการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่) ปี 2563  หลังจากนั้นได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตหลายประเด็นที่ต้องนำมาดำเนินการภายในปี 2563  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26