วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุพจน์ โตวิจักษชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะประกอบด้วย นายทหาร นายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี ที่วัดดอนบุบผาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี     
1


2


3


4


5


6


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44