วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน หลักสูตร “ การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรดิจิทัล ” โดยมี รองผู้อำนวยการ อสป. ทั้ง 3 ด้าน ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน และพนักงาน อสป.เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้  ดร.สมิทธ ดารากร ณ อยุธยา เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ดิจิทัล หลังจากนั้นผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบเครื่องชั่ง อัตโนมัติ โดย ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ แขวงเสนานิคม เขตจุจักร กรุงเทพฯ


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37