วันที่  14  สิงหาคม  2562  นายนพพล  ชมพูคำ  หัวหน้าหน่วยอำเภอ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  สาขาสามแยกตรอกจันทน์  นำมังคุดมามอบให้กับ  ดร.มณเฑียร  อินทร์น้อย  ผู้อำนวยการองค์การ     สะพานปลา  (อสป.)  ผู้บริหารและพนักงาน อสป.  เพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตมังคุด  และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามังคุดล้นตลาด  ส่งผลให้ราคารับซื้ออยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน  รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ช่วยกันบริโภคมังคุด  ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาล  ณ   ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อสป.

1

2

3