วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัติรย์กับประเทศไทย จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) คณะผู้บริหาร และพนักงาน อสป. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัติรย์กับประเทศไทย จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)      ในการนี้ นายอัศวิทย์ อินทร์น้อย  เข้าพบ พล.ท. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บังคับการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาคนใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15