วันที่  8  พฤษภาคม  2562  อสป. จัดงานเลี้ยงขอบคุณจากใจ  อสป.  โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กรรรมการองค์การสะพานปลา  คณะอนุกรรมการองค์การสะพานปลาด้านต่าง ๆ  ผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว  เพื่อแสดงความมีน้ำใจในโอกาสที่  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ดำรงตำแหน่งครบวาระ  4  ปี  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2562

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13