วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อสป.ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วย พ.จ.ต.เทวัญ ธนมาลารัตน์  รองผอ.ด้านบริหาร นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผอ. ด้านสะพานปลาและท่าเรือประมง, นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผอ.    ด้านพัฒนากิจการประมง  เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ ตามปฏิบัติการประจำปี 2562  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง การเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และความคืบหน้าการแก้ไข พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ  แพปลา พ.ศ. 2496   รวมถึงติดตามงานสำคัญที่ได้มอบหมายไว้  อาทิ โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) ได้แก่ ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน (A2S )  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  โครงการพัฒนาระบบการบริหารสัญญาค่าเช่าใช้สถานที่ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ (FMO e-Contract)  โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการและการให้บริการของหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา และโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “เดินหน้าสะพานปลาสู่...ประมงยั่งยืน”  ซึ่งได้มอบหมายให้ ผอ.ฝ่ายที่รับผิดชอบ นำผลการดำเนินการมารายงานในที่ประชุมผู้บริหารคราวหน้า   

IMG 2371

IMG 2350

IMG 2368

IMG 2335

IMG 2332

IMG 2326

IMG 2347

IMG 2323IMG 2382