header

ประกาศราคากลาง ปปช. (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง จ้างสำรวจออกแบบฯ  (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

เอกสารจ้างสำรวจออกแบบฯ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑  (10 ก.ย. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างสำรวจออกแบบฯ  (5 ต.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________