header

 

  01  
  นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการ

 
0562 0262  0662

 

นายชนินทร์  ชลิศราพงศ์

กรรมการ

 

นายฆนัท  ครุธกูล

กรรมการ

 

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์

กรรมการ

     
0762
0462 0362

 

นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ

กรรมการ

 

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

 

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

กรรมการ

 

FMOpolicy

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ อสป.

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com