วันที่ 14 มิถุนายน 2561  นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนประจำปี หลักสูตร “การกำหนดบทบาทท่าเทียบเรือประมงทั้งระบบ  แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน” ประจำปี 2561   โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความเข้าใจรับรู้เครือข่ายความรับผิดชอบงานที่จะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี  ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการพิจารณาจัดทำแผนปฎิบัติของแต่ละหน่วยงานภายใต้นโยบายวิสาหกิจรัฐขององค์การสะพานปลา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ  ห้องคริสตัสบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บิหาร หัวหน้าสำนักงานและพนักงานระดับปฎิบัติ ทั้งในส่วนกลางละส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรมดังกล่วา จำนวน  80  คน 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com