วันที่  31  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00  น.  นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อทบทวนบทบาท  ภารกิจและเป้าหมายของ  อสป.  (2560 – 2564)  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจภาพรวมและยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  โดยมี  ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยการทบทวนแผนฯ  ดังกล่าว  จะนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน       เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง  โดยเสริมสร้างศักยภาพ     ด้านการให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  รวมถึงการตลาด  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ  ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  อสป.  ทั้งนี้  เพื่อให้ได้ร่างยุทธศาสตร์และแผนงานนำไปใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนแผนวิสาหกิจ  2560 – 2564  และแผนปฏิบัติการปี  2562  อสป.  ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่  14 – 15  มิถุนายน  2561  ณ  โรงแรมตวันนา  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com