วันที่ 4 เมษายน  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับของอสป. ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยคณะทำงาน  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2547  ให้สอดคล้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  และให้คณะทำงานพิจารณานำเสนอร่างภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านกฎหมาย  คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com