วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลการประเมิน ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่ปรึกษาโครงการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เข้าสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานองค์การสะพานปลา) ณ.ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com