เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ผอ.องค์การสะพานปลาเป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารระดบสูงเพื่อเร่งรัดและติดตามงานสำคัญตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา (คกอ.อสป.)และงานตามนโยบายที่ได้รับมอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การแก้ไขพรบ.องค์การสะพานปลา พ.ศ. 256... การจัดทำแผนแม่บท อสป.ระยะ 20 ปี (0560-2579) การจัดทำข้อเสนอโครงการศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำกรุงเทพ (Bangkok Fish Market Complex, BFMC) การส่งมอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงมติที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 60 ได้แก่ การทำความเข้าใจแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระดาษ เอ 4 ของรมว.กษ. การประกาศอุดมการณ์ของพนักงาน ข้าราชการในหน่วยงาน และการเร่งรัดจัดเตรียมคำของบประมาณประจำปี 2562 โดย ผอ.ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมผู้บริหารอสป.ทราบทุกสัปดาห์

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com