เมื่อวันที่  1 มิถุนายน  2560  เวลา 10.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมเรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติงานสินเชื่อและเร่งรัดหนี้ อสป. 4.0 โดยมีหัวหน้าสำนักงานสินเชื่อ การเงินและบัญชี บริหารหนี้ กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการให้สินเชื่อ การเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ จัดกลุ่ม/ประเภทลูกหนี้ การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการบริหารหนี้ การฟ้องคดีลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ การเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พรก.การประมง 2558  ทั้งในส่วนของลูกหนี้สินเชื่อและหนี้การค้า

 ทั้งนี้  องค์การสะพานปลาจะนำระบบ MIS มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานสินเชื่อเต็มระบบในเดือนตุลาคมนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com