วันที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางจิรวรรณ  แย้มประยูร เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  ซึ่งมีมติเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้จัดทำแผนแม่บทการกำดูแลกิจการที่ดีของ อสป. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมอบให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งหน่วยงานภายในขี้นมารับผิดชอบ (Compliance Unit) ในเรื่องกล่าวโดยตรง

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com