วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อเร่งรัดติดตามงานสำคัญ ตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และกำหนดแนวทางในการปฎิบัติงานในช่วงวันหยุดสงกรานต์  โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ และงบผูกพัน การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ  การจัดประชุมสัมมนา  ในหัวข้อ “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมง ๔.๐” การจัดงาน“ตลาดจัตุจักรสะพานปลา ๖๐ (๒๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)”  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ๖๕ ปี อสป...สู่ยุคประมง ๔.๐” การจัดทำข้อเสนอโครงการ “Bangkok Fish Market” แผนแม่บทองค์การสะพานปลา (๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนแม่บทสะพานปลาและท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา และการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร (MIS) ทั้งนี้ โดยได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และแผนงานที่กำหนด 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com