เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของอสป. เป็นประธานในการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับ username และ password ไปเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ระบบ MIS ดังกล่าว ประกอบด้วย โหมดสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย ชาวประมง ผู้ประกอบการธุรกิจแพปลา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง    รวม ๑๑ โหมด ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล  ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com