header

การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำทะเลสดโดยแพปลา เดิมอยู่ที่ถนนทรงวาด ตำบลสัมพันธวงศ์   อำเภอสัมพันธวงศ์   จังหวัดพระนคร  อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 140 ตารางวามีปริมาณการขายวันละ 50 -100  ตัน และมีปัญหาสถานที่คับแคบและสกปรก  ต่อมาเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2491 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญทางการ ประมง 2 นาย ประกอบด้วย ดร.เค.เอฟ.วาส ( Dr. K . F . Vass ) และ ดร.เจ.รอยเตอร์ ( Dr. J . Reuter )   เข้ามาศึกษาปัญหาเศรษฐกิจการประมงและการพัฒนาการประมงตามคำขอของรัฐบาล ไทย   และได้นำเสนอรายงานให้มีการจัดตั้งตลาดสัตว์น้ำขึ้นใหม่โดยให้มีการจัด บริการการขนส่งสัตว์น้ำ  การก่อสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาสัตว์น้ำ  การจัดระบบการประมูลซื้อขายสัตว์น้ำ   

 

ต่อมาได้มีการเลือกสถานที่บริเวณท่าเรือบอร์เนียว ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร ให้เป็นสถานที่จัดตั้งตลาดสัตว์น้ำแห่งใหม่ โดยได้เช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 86.24  ตารางวา และที่ดินราชพัสดุ(เดิมเป็นที่ดินที่กรมประมงซื้อจากนายมา บุลกุลและมอบให้องค์การสะพานปลาเช่า)  เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 36.98  ตารางวา  รวมเป็นที่ดินเนื้อที่  17  ไร่  2  งาน  23.4  ตารางวา  ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในระหว่างปี  2492 -2496   เป็นเงิน  7,210,244.41  บาทเป็นค่าก่อสร้างถนน เขื่อน โรงประมูล สำนักงานและอาคารสถานที่อื่นๆ    และองค์การสะพานปลาใช้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 5,434,825.44  บาท 

 

ในปี 2496 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยได้จัดตั้งองค์การสะพานปลาขึ้นตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 ต่อมาได้มีประกาศองค์การสะพานปลาจัดตั้งสะพานปลากรุงเทพเมื่อวัน ที่ 30  มีนาคม 2496   โดยให้ผู้ประกอบกิจการแพปลาที่ถนนทรงวาดให้ย้ายเข้า มาดำเนินการที่สะพานปลากรุงเทพตั้งแต่วันที่ 15  เมษายน 2496  ซึ่งในขณะ นั้นได้มีผู้ประกอบการแพปลาน้ำเค็ม 12  แพ และแพปลาน้ำจืด 2 แพได้ย้ายเข้ามาดำเนินการ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com